เหตุที่คนเคยรักกัน มานาน เมื่อทิ้งกันไป ทำไมจึงหมดเยื่อใยเร็วปานนั้น

คนที่ศีลเสมอ กัน พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าวิธีการดูเนื้อคู่นั้น จะต้องดูความเห ม ๅะสม ความยั่งยืน หลายสิ่งหลายอย่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน

การเลือ กคู่ครองก็เหมือนกับการเสี่ยงดวง บางคนก็สมบูรณ์แบบแต่ก็ไม่คู่ควร บางคนก็แตกต่างกัน มากเกินไป

จนไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ แล้วทีนี้เราจะเลือ กคู่ครองของเราอย่างไร เรามาทำความเข้าใจวิธีในการเลือ กคู่ครองในแบบของพระพุทธองค์ ว่าต้องพิจารณาอะไรบ้าง

วิธีดูเนื้อคู่ในแบบที่เห ม ๅะสม โดย ธ. ธรรมรักษ์ อธิบายว่า การที่คนสองคนจะเป็นเนื้อคู่ ก้าวไปสู่การที่จะเป็นคู่ครองกันได้แบบที่ถูกต้องเห ม ๅะสมนั้น

พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่า “…ดูก่อนคฤหบดีและคฤหปตานีถ้าภรรยาและสามีทั้งสองหวังจะพบกันและกัน ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ (ชาติหน้า) ไซร้

ทั้งสองคนนั้นแลพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอ กัน มีศีลเสมอ กัน มีจาคะเสมอ กัน มีปัญญาเสมอ กัน ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ย่อมได้พบกันและกัน ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ…”

การเลือ กเนื้อคู่จึงแยกออ กเป็น 4 ข้อหลัก

1. ศรัทธาเสมอ กัน

หากเรามีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งเดียวกัน เราก็จะมีมุมมองในเรื่องเดียวกัน ข้อดีหลัก ๆ ก็คือ เราจะไม่ทะ เลาะเบาะแว้งและอยากเอาชนะคะคานกันและกัน

ไม่ถกเถียงเพื่อให้ความเชื่อของเราชนะอีกฝ่าย ทำให้ครองคู่กันอย่างอยู่เย็นเป็นสุข นอ กจากเรื่องศรัทธาเสมอ กัน อีกอย่างที่สำคัญ

คือความชอบและรสนิยม หากตรงกันแล้ว ก็จะลดความขัดแย้ง ลดเรื่องที่ต้องทะ เลาะในแต่ละวันไปได้

พระพุทธองค์ได้ชี้ทางสว่างให้กับคนที่จะมาเป็นคู่ครองกัน สองคนนั้นควรต้องมีความเชื่อเสมอ กันและไปในทิศทางเดียวกัน

เช่น เชื่อในหลักศาสนาเดียวกัน เพราะถ้าไม่เชื่ออะไรที่เหมือนกัน ก็จะอยู่ด้วยกันแบบชีวิตไม่สงบสุขแน่นอน

ทั้งนี้ หากเป็นเนื้อคู่ประเภทคู่เวรคู่กรรมกันแล้ว ทั้งคู่มาที่มาพบกันก็เพราะมีกรรมลิขิต วิบากกรรมได้กำหนดไว้แล้ว

มีเป้าห ม ๅยให้คนทั้งคู่มาชดใช้วิบากกรรมของคนทั้งคู่ที่มีต่อ กันให้หมดสิ้นกันไป ซึ่งจะนานหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมนั้นจะหนักหรือจะเบา

เมื่อหมดแล้วก็ต้องแยกย้ายกันไป หรือคู่ที่เลิกรากัน เปลี่ยนคู่บ่อย ๆ ก็เป็นเพราะอาจจะเป็นเนื้อคู่กันในปางก่อนจริง

มาเกื้อ กูลกันบ้างในชาติปัจจุบันจริง แต่เมื่อบุญที่ทำร่วมกัน มัน มีน้อย ใช้บุญกันไปจนหมดแล้วไม่มีทำเพิ่ม ถึงเวลาก็ต้องแยกย้ายกันไป

2. มีศีลเสมอ กัน

ศีลเสมอ กัน เป็นสิ่งที่คนพูดถึงกันบ่อย ๆ เวลาจะมองหาคู่ครองต้องให้มีศีลเสมอ กัน อธิบายง่าย ๆ คือ คนที่รักษาศีล

รู้จักยับยั้งชั่งใจ พากันไปสู่สิ่งที่ดีงาม ก็จะทำให้ชีวิตราบรื่น แต่หากสองคนนั้น มีศีลไม่เสมอ กัน ก็เป็นเรื่องยากที่จะอยู่ด้วยกันได้

ในเรื่องศีลเสมอ กัน ดูง่าย ๆ คนที่ชอบทำบุญ รักษาศีล ถ้าเจอคู่ครองที่ไม่รักษาศีล หรือศีลน้อยกว่า

เช่น ชอบการพ นั น ตกเย็นคว้าขวดเ ห ล้ ๅ หรือทำอาชีพที่ไปฆ่ ๅสั ต ว์ตัดชีวิต ก็ย่อมไม่ฟังในสิ่งที่เราพูด เราตักเตือน ทำให้มีเรื่องขัดข้องหมองใจกันง่าย

หากเราเจอคู่ที่มีศีลเสมอ กันพากันเข้าวัด ทำบุญ ทำแต่ความดี ชีวิตย่อมเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน ไม่มีใครฉุดดึงชีวิตอีกฝ่ายให้ต่ำลง

3. จาคะเสมอ กัน

คำว่า จาคะ มีความห ม ๅยว่า การสละสิ่งของและความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น ห ม ๅยรวมถึงการสละละทิ้งกิเลส

ละความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความตระหนี่ ความใจแคบ และการเลิกละนิสัย ตลอดถึงความประพฤติที่ไม่ดี ที่ทำให้เกิดความเสียหาย

จะเห็นได้ว่า คนที่มีจาคะย่อมเสียสละเพื่อส่วนรวมได้ มีความเอื้ออาทรต่อความทุกข์ยาก คอยให้ความช่วยเหลือผู้อื่น

ไม่เห็นแก่ตัว หากคู่ของเรามีจาคะไม่เสมอ กัน คงเป็นเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจว่าเพราะอะไรถึงต้องไปช่วยเหลือคนอื่น

คงจะดีไม่น้อย หากเราเลือ กครองคู่กับคนที่มีจาคะเสมอ กัน เป็นคนใจกว้าง ชอบทำบุญ สามารถช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนได้เหมือน ๆ กัน

เมื่อเรารักจะเป็นผู้ให้ก็จะอิ่มอ กอิ่มใจที่ได้ให้ แล้วยังสัมผัสถึงความสุขใจ เมื่อมองเห็นผู้รับยิ้มแย้ม พอใจ ทำให้ความสุขของผู้ให้ทวีเพิ่มขึ้นอีกด้วย

4. ปัญญาเสมอ กัน

ปัญญาเสมอ กันคืออย่างไร พระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ พระอริยสงฆ์องค์หนึ่งของเรา

ครั้งหนึ่งท่านได้ตอบคำถามให้กับลูกศิษย์ เมื่อลูกศิษย์คนนั้นถามท่านว่า ปัญญาคืออะไร

ท่านจึงได้เมตตาตอบไปว่า ปัญญา ความห ม ๅยทั่วไปแปลว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณา

แปลว่าความเฉลียวฉลาดก็ได้ มิใช่รู้อย่างเดียวต้องนำเอาความรู้ที่ได้นั้น มาพิจารณาด้วย มิใช่ฉลาดอย่างเดียว ต้องมีเฉลียวใจด้วย

พระพุทธองค์ตรัสไว้ในเรื่องของการที่จะมาเป็นคู่ครองกัน ต้องมีปัญญาเสมอ กัน ถ้าใกล้เคียงกัน มากก็จะยิ่งมีความสุข ความเจริญ

ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ เนื่องด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทั้งคู่มีได้เกื้อหนุนกันและกัน

ไม่เพียงแต่ศีลเสมอ กัน การมีศรัทธาเสมอ กัน จาคะเสมอ กัน และปัญญาเสมอ กัน ก็จะช่วยนำพาให้คู่ครองคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน

มีความเชื่อในแบบเดียวกัน ครองคู่กันอย่างมีความสุข ยากต่อ การทะ เลาะเบาะแว้ง วิธีดูเนื้อคู่และการเลือ กคู่ครองที่เห ม ๅะสม จึงจำเป็นต้องอาศัยทั้ง 4 ข้อนี้เป็นสำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.