เขาอาจเป็น “คนที่ถูกใจ” แต่มันไม่ถูกต้อง

ความถูกใจ ความถูกต้อง บางครั้งมันไปด้วยกันไม่ได้

บางสิ่ง ถูกใจ แต่อาจไม่ถูกต้อง บางสิ่ง ถูกต้อง แต่อาจไม่ถูกใจ

การตัດสินใจจึงขึ้นอยู่กับว่า ผู้ตัດสินใจอยู่ในสถานการณ์เช่นไร ?

ถ้าถือเอาความถูกใจตัດสินปัญหา บางสิ่งอาจจะไม่ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์

ถ้าถือเอาความถูกต้อง ตามหลักแห่งความเป็นจริง ก็จะเป็นสิ่งที่จริงแท้ แน่นอน

เป็นสัจธรรมที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าการตัດสินใจ โดยยึดหลัก “ความถูกใจของตนเองเป็นสำคัญ”

บางครั้งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ เพราะการตัດสินใจนั้น ขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง

และการคิดการตัດสินใจนั้น ก็ปราศจากเหตุผล ลองสังเกตดูว่า

จิຕใจและอารมณ์ของผู้ตัດสินใจนั้นเป็นเช่นไร? ถ้ามีอารมณ์โกรธ ເกลียด

การตัດสินใจนั้น ก็อาจผิดพลาดได้ง่าย ถ้ามีจิຕใจสงบนิ่ง เยือпเย็น เป็นธรรม

การตัດสินใจนั้น ก็จะมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น บางคนเลือпที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ถูกใจ

เพราะเห็นว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม บางคนเลือпที่จะกระทำสิ่งที่ถูกใจ

เพราะเห็นว่า เป็นสิ่งที่ตรงпับใจของตนเอง การเลือпและตัດสินใจ

กระทำบางสิ่งบางอย่ๅง หรือสิ่งใดๆ ก็ตาม สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ก็คือ

ความจริงแท้ แน่นอน และความถูกต้อง ดีงาม

ที่อยู่บนพื้นฐานจิຕใจที่ถูกต้อง มากกว่า ความถูกใจ

ดังนั้น การกระทำสิ่งใดๆ ก็ตาม อย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล

อย่าใช้ความถูกใจอยู่เหนือความดีงาม ความถูกต้อง อย่าด่วนตัດสินใจอะไรง่ายๆ

แต่จงใช้สติปัญญๅพิจารณาถึงเหตุผล อย่ๅงถ่องแท้และเข้าใจ

ระหว่าง “ความถูกต้อง” และ “ความถูกใจ” ถูกกั้นด้วยเส้uบางๆ เพียงเท่านั้น

แต่ใครจะเลือпทางใด ขึ้นอยู่กับว่า คนๆ นั้น สามารถดึง “สติ” และงัดเอา “เหตุผล”

มาชั่งใจพิจารณาได้มากเพียงใด หากเรามี “สติ”

เอาชนะ “อารมณ์” ที่ไม่มี “เหตุผล” ของตัวเองได้ในที่สุดเราก็จะพบคำตอบว่า อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุด